Verzekeringsvoorwaarden MSR Verhuur B.V.

Artikel 1 Definities
Verzekeringvoorwaarden a. Gebeurtenis: elk voorval of reeks van in oorzaak met elkaar verbandhoudende voorvallen waarbij schade is ontstaan. b. Object: de op het polisblad omschreven object(en) in standaarduitvoering en uitrusting alsmede de niet tot de standaarduitvoering behorende onderdelen die als zodanig op het polisblad zijn vermeld. c. Verzekerde: de huurder voor zover zulks uitdrukkelijk is aangetekend op de verhuurovereenkomst. d. Verzekeringnemer: degene die de verzekering met verzekeraar is aangegaan, i.c. MSR e. W.A.M.: Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen.

Artikel 2 Optionele verzekering
1. Slechts in het geval zulks uitdrukkelijk is aangetekend op de verhuurovereenkomst heeft de huurder te gelden als verzekerde onder de door MSR gesloten Werkmaterieel WA/Casco verzekering voor haar gehele verhuurbestand waaronder het gehuurde. Is dat niet het geval, dan kan de huurder geen rechten aan deze verzekering ontlenen. 2. De rechten die de huurder aan deze verzekering kan ontlenen vloeien voort uit de verzekeringsovereenkomst welke MSR met haar verzekeraar sloot. Gelet op de omvang worden de voorwaarden van deze verzekering louter op uitdrukkelijk verzoek van de huurder aan hem ter hand gesteld. Hieronder volgt een selectie van de verzekeringsvoorwaarden toegeschreven op de huurder, de bepalingen zoals overeengekomen tussen MSR en haar verzekeraar prevaleren. 3. Doorverhuur, uitlenen en dergelijke van verzekerde objecten door een huurder aan derden is niet toegestaan, tenzij MSR hiervoor aan de huurder schriftelijke toestemming heeft verleend. Schade ontstaan door of tijdens onderverhuur, uitlening en dergelijke wordt niet door verzekeraar vergoed. 4. Nadrukkelijk uitgesloten zijn: – schade aan eigen eigendommen van huurders van verzekeringnemer.

Artikel 3 Identiteit huurder
Verzekeraar vergoedt uitsluitend schade aan en veroorzaakt door de verzekerde objecten tijdens verhuur indien MSR een door de huurder ingevulde en ondertekende huur- of leaseovereenkomst kan overleggen, alsmede: a. kopie van een door de Nederlandse overheid toegelaten geldig identiteitsbewijs van de huurder dan wel b. een bewijs van inschrijving van de huurder bij de Kamer van Koophandel welke door de verzekeringnemer wordt gecontroleerd. Voorts dient een ontvanger van het gehuurde overeengekomen te worden onder vermelding van diens naam, adres, woonplaats en het nummer van zijn legitimatiebewijs. Bij het afleveren van het gehuurde object wordt dit legitimatiebewijs gecontroleerd.

Artikel 4 Dekkingsgebied
Het dekkingsgebied omvat standaard alleen de Benelux. Werkzaamheden buiten de Benelux dienen van te voren worden aangemeld, zodat hierop alsnog dekking kan worden gegeven.

Artikel 5 Eigen risico
a. Voor alle gedekte gebeurtenissen geldt het volgende eigen risico:

Waarde van het huurobject            Eigen risico

Lager dan € 1250,-  ->                          € 250,-

Tussen € 1.250,- en € 2.500,-  ->      € 500,-

Tussen € 2.500,- en € 5.000,-  ->     € 1.000,-

Tussen € 5.000,- en € 10.000,-   ->  € 1.750,-

Boven € 10.000,-   ->                           € 2.500,-

b. Bij brand- en diefstalschade bedraagt het eigen risico 10% van de nieuwwaarde met een minimum van bovengenoemde eigen risico’s.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Indien het object een motorrijtuig is in de zin van de W.A.M., dan wordt met voorbijgaan aan hetgeen anders in de polis mocht zijn bepaald, deze verzekering geacht aan de door of krachtens deze wet gestelde eisen te voldoen. Verzekeraar vergoedt met inachtneming van het gestelde in de Algemene voorwaarden en andere nader omschreven verzekeringsvoorwaarden alsmede de uitsluitingen: a. Aansprakelijkheid 1. Schade aan personen en zaken De gevolgen van de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan personen en zaken alsmede de daaruit voortvloeiende schade tot ten hoogste 2.500.000 euro (voor W.A.M.- plichtige objecten) dan wel 500.000 euro (voor niet-W.A.M.-plichtige objecten) per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen, een en ander met inachtneming van de beperking ten aanzien van de gevolgschade aan ondergrondse eigendommen, die veroorzaakt is met of door: – het object; – zaken die zich bevinden op of in dan wel vallen of gevallen zijn van het object, of de aangekoppelde aanhangwagen; – aanhangwagens of andere objecten zonder eigen voortbewegingskracht, die aan een W.A.M.-plichtig object zijn gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, en nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen. 2. ondergrondse eigendommen – het verzekerde bedrag voor schade aan kabels, buizen en/of leidingen, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende gevolgschade bedraagt maximaal 250.000 euro (voor W.A.M.- plichtige objecten) dan wel 125.000 euro (voor niet-W.A.M.-plichtige objecten) euro per gebeurtenis. – uitdrukkelijk wordt bepaald dat verzekerde direct voorafgaande aan het uitvoeren van graaf- of grondverzetwerkzaamheden onderzoek dient te doen naar de ligging van kabels, buizen en/of leidingen door middel van het opvragen van gegevens via een melding bij het KLIC. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op niet-openbare (water)wegen of (bedrijfs)terreinen dienen de gegevens bij de eigenaar of de beheerder van de desbetreffende (water)wegen of (bedrijfs)terreinen te worden opgevraagd. In de situatie dat de kabel en/of leidingbeheerder niet is dan wel zijn aangesloten bij het KLIC dan dient men de gegevens rechtstreeks bij de betreffende beheerder op te vragen. Daarnaast dient de verzekerde tevens aan te tonen dan wel aannemelijk te maken dat bij uitvoering van de werkzaamheden de exacte ligging van de kabels, leidingen en/of buizen is geverifieerd door handmatig te controleren of vrijmaken van de desbetreffende kabels, leidingen en/of buizen, alsmede door het gebruik van in de praktijk bewezen deugdelijke elektronische- en/of radiografische detectieapparatuur. – De eigen risico´s voor schade aan ondergrondse eigendommen bedragen als volgt. Indien is voldaan aan de direct hiervoor staande gestelde eisen geldt een eigen risico van 750 euro per gebeurtenis. Voor zover verzekerde niet voldoet aan de gestelde eisen geldt er een eigen risico van 10 procent van het schadebedrag met een minimum van 2.000 euro per gebeurtenis. b. schade aan zaken van MSR Schade door verlies of beschadiging van zaken die toebehoren aan of in gebruik zijn bij MSR alsmede de daaruit voortvloeiende schade, veroorzaakt met of door het verzekerde W.A.M.-plichtige object of de zich daarop of daarin bevindende zaken. De dekking overeenkomstig dit artikel geldt op premier risque basis: 1. tot een maximum van 125.000 euro per gebeurtenis

2. met inachtneming van een eigen risico van 1.000 euro In geen geval komt het eventuele eigen risico of no-claimverlies van een andere verzekering onder deze rubriek voor vergoeding in aanmerking. c. Kosten – Juridische kosten en wettelijke rente – De proceskosten en de kosten van rechtsbijstand die met goedkeuring van verzekeraar zijn gemaakt, alsmede de wettelijke rente over het door deze verzekeringsvoorwaarden gedekte gedeelte van de hoofdsom.

Artikel 7 Casco
Verzekeraar vergoedt met inachtneming van zijn Algemene Voorwaarden en andere op het polisblad van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden en bepalingen, alsmede de uitsluitingen: a. Verlies en schade Verlies of beschadiging van het object of deel daarvan als gevolg van: 1. een van buiten aankomend onheil: 2. enig gebrek (het gebrek zelf alsmede de gevolgen daarvan) of eigen bederf. Voor objecten ouder dan 5 jaar wordt de dekking automatisch beperkt tot: verlies of beschadiging van het object of deel daarvan als gevolg van: 3. een van buiten aankomend onheil: 4. brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of te water of van de weg geraken als gevolg van enig gebrek of eigen bederf. De vijfjarige termijn begint op de ingangsdatum van de verzekering in het bouwjaar van het verzekerde object. b. Kosten (tot maximaal een bedrag gelijk aan het voor het object verzekerde bedrag) 1. kosten ter voorkoming of vermindering van een gedekte schade onverschillig of deze kosten het beoogde resultaat hebben gehad. 2. kosten van de ten gevolge van een gedekte schade noodzakelijke bewaking of vervoer van het object naar de dichtst bijgelegen herstelplaats voorzover het object deze herstelplaats niet op eigen kracht kan bereiken: 3. kosten van opruiming ten gevolge van een gedekte schade, indien verzekerde hiertoe wordt verplicht of wanneer verzekerde dit redelijkerwijze noodzakelijk vindt en verzekeraar hieraan zijn goedkeuring verleent; 4. bijdrage averij grosse.

Artikel 8 Diefstal in geval van aanhangwagens, trailers e.d.
1. Het object dient zowel in gekoppelde als in ontkoppelde toestand te zijn versloten door middel van een goed werkend slot. Verzekerde heeft alleen dan recht op vergoeding van schade door diefstal indien hij aantoont dat aan bovenstaande voorwaarde ten tijde van de diefstal was voldaan. 2. Indien het verzekerd object niet gestald is in een afgesloten ruimte, zal het verzekerde object door middel van een deugdelijke wielklem en disselslot versloten moeten zijn. Verzekeringnemer heeft alleen dan recht op vergoeding van schade door diefstal indien hij aantoont dat ten tijde van de diefstal aan bovenstaande voorwaarde was voldaan. 3. In ontkoppelde toestand is het risico van schade door diefstal uitsluitend verzekerd indien: – het verzekerd object ten tijde van de diefstal was versloten door middel van een door SCM of een soortgelijke instantie goedgekeurd kingpinslot, of; – het verzekerd object was gestald in een deugdelijk afgesloten pand of afgesloten gedeelte van een pand.

Artikel 9 Uitsluitingen
Naast de uitsluitingen genoemd in artikel 16 lid 4 zijn uitgesloten verlies, beschadiging en kosten: – (voor kosten en/of materiële schade aan personen en/of zaken alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade) ontstaan terwijl het object werd gebruikt voor andere doeleinden dan in artikel

7 sub 1 genoemd; – als gevolg van graffiti; – (voor kosten en/of materiële schade aan personen en/of zaken alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade) ontstaan door hei- en sloopwerk of het slaan respectievelijk trekken van damwanden of grondkeringen; – (voor kosten en/of materiële schade aan personen en/of zaken alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade) verband houdende met wijzigingen aan het object, een en ander met inachtneming van het nader bepaalde ten aanzien van wijzigingen aan het object; – voor kosten en/of materiële schade aan personen en/of zaken alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade, ontstaan door of verband houdende met sproeien, spuiten, vernevelen, verstuiven, of soortgelijke werkzaamheden met chemische of biologische groei, bestrijdings- en verdelgingsmiddelen; – bestaande uit de herstelkosten van normale slijtage; – van luchtbanden en messen, tenzij door dezelfde gebeurtenis behalve deze schade ook een andere gedekte schade aan het object is ontstaan; – bestaande uit de herstelkosten die een gevolg zijn van residu; – veroorzaakt door een bestuurder die ten tijde van de schadeveroorzaking, de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt; – veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld van verzekerde; – die een gevolg zijn van verzekerde te verwijten onvoldoende onderhoud van of onvoldoende zorg voor het object; – veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan; – veroorzaakt of ontstaan door molest, zoals nader omschreven in de verzekeringsvoorwaarden; – ontstaan door of tijdens inbeslagneming door een Nederlandse of vreemde overheid. – voor schade aan: a. vervoerde zaken ook tijdens laden en lossen daarvan; b. aanhangwagens of andere objecten, die aan het object zijn gekoppeld of na koppeling daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt, zolang zij nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen; c. percelen grond en de zich daarop of daarin bevindende gewassen die verzekerde in opdracht in bewerking heeft; d. zaken die verzekerde of degene die het object bedienen, in eigendom toebehoren of onder zich hebben, dit voor zover de schade niet onder artikel 20 sub b voor vergoeding in aanmerking komt, alsmede de daaruit voortvloeiende schade; – voor personenschade, alsmede de daaruit voortvloeiende immateriële schade en/of kosten, geleden door de bestuurder van het verzekerde object dat het ongeval veroorzaakt; – van de werkgever voor personenschade in de zin van artikel 7:658 BW; – voor schade, in de meest ruime zin van het woord, en/of kosten die voortvloeit uit contractuele verplichtingen voor zover die verder gaan dan de wettelijke aansprakelijkheid; – van degene die het object bestuurt, bedient, gebruikt, of zich daarop bevindt zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van verzekerde; – van de bezitter of houder te kwader trouw van het object.

Artikel 10 Verplichtingen na schade
Verzekerde is verplicht a. zodra hij op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden die gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden; b. binnen een redelijke termijn aan verzekeraar alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen; c. zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraar zou kunnen schaden; d. bij poging diefstal of enig ander strafbaar feit zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie en schriftelijk bewijs hiervan over te leggen aan verzekeraar; e. met het herstellen van het object te wachten totdat verzekeraar of de door hem aangewezen expert toestemming daartoe heeft verleend; f. verzekeraar desgevraagd te machtigen om alle door hem noodzakelijk geachte acties in naam van verzekerde te voeren. Aan de verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien verzekerde één of meer van bovenstaande verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft geschaad. Elk recht op uitkering komt te vervallen indien verzekerde de hiervoor onder a en b genoemde verplichtingen niet is nagekomen met de opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

Artikel 11 Beredding
Zodra de verzekerde van de verwezenlijking van het risico of het ophanden zijn ervan op de hoogte is, of behoort te zijn, is hij, naarmate hij daartoe in de gelegenheid is, verplicht binnen redelijke grenzen alle maatregelen te nemen, die tot voorkoming of vermindering van schade kunnen leiden. Aan de verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 7:957 BW en daardoor de belangen van verzekeraar heeft geschaad.