Algemene voorwaarden MSR Verhuur B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN MSR VERHUUR B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, Nederland, op 1 mei 2018, onder het nummer 24260947.

Artikel 1 Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verhuurder: MSR Verhuur B.V.

Huurder: De wederpartij van MSR Verhuur B.V.

materieel / goederen: al hetgeen door de verhuurder krachtens overeenkomst aan een huurder ter beschikking wordt gesteld dan wel geleverd zoals kranen hoogwerkers en overig aannemersmaterieel.

Overeenkomst: elke overeenkomst of opdrachtbevestiging op grond waarvan de verhuurder materiaal verhuurt aan de huurder.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door de verhuurder worden aangegaan en prevaleren, ongeacht enig anders luidend beding, te allen tijde boven de eventueel door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

3. Indien en voor zover de algemene voorwaarden bepaling en bevatten die strijdig zijn met expliciete bepalingen in de overeenkomst, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

4. Aanvullingen wijzigingen of enig andere afwijking van deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien en voor zover zij schriftelijk door de verhuurder zijn bevestigd.

5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden, om welke reden dan ook, niet bindend mocht zijn, dan wel buiten toepassing wordt of moet worden gelaten, blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes

1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van offerte.

2. Toezending van aanbiedingen, en/of (andere) documentatie verplicht de verhuurder niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door de verhuurder zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan de huurder ter kennis gebracht.

3. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van de verhuurder en moeten op eerste verzoek aan de verhuurder worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

4. Aanbiedingen geschieden excl. BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 De Overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst tot stand nadat de verhuurder de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de huurder daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden de verhuurder slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de huurder, uitsluitend te onzer beoordeling, voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

Artikel 4 Huursom

1. Alle huurprijzen zijn gebaseerd op afhalen van het materieel bij het depot door de huurder.

2. Indien de huurder een vorm van transport wenst, komen de daaraan verbonden kosten, waaronder die van een transportverzekering, voor haar rekening. Bij transport door de verhuurder en/of hulp bij laden en lossen wordt een vastgesteld uurtarief, zoals van te voren afgesproken.

3. De huursom luid in euro’s en zijn exclusief BTW, transport, brandstof, (de)montage en verzekering.

4. De verhuurder behoudt zich het recht voor om gedurende de overeenkomst de huursom te wijzigen, zoals ingeval van verhoging van belastingen, verzekeringspremies of andere onvoorziene prijsverhogingen.

5. De bij berekening van de huursom gemaakte evidente rekenfouten kunnen worden hersteld.

6. De huursom is ook verschuldigd over vorstverletdagen en landelijke feestdagen.

7. De verhuurder behoudt zich het recht voor haar huurprijzen op ieder moment aan te passen.

Artikel 5 Duur, aflevering en teruglevering

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal één dag, zijnde een werkdag van maximaal 8 uur, of een week zijnde een werkweek van vijf dagen.

2. De overeenkomst vangt aan op het tijdstip als schriftelijk is aangegeven door de verhuurder of dat het materieel het terrein verlaat.

3. De aflevering vindt plaats vanaf het terrein van de verhuurder en op kosten van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Bij aflevering worden door de verhuurder en de huurder op de huurovereenkomst of huurbon eventuele, bijzonderheden, zoals schades, vermeld. Staan geen bijzonderheden op de huurovereenkomst vermeld dan wordt het materiaal geacht in goede staat aan de huurder te zijn afgeleverd. De huurder verplicht zich het materieel uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt op het terrein terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

5. Indien het materiaal niet binnen de in de overeenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij de verhuurder op het terrein staat, is de verhuurder gerechtigd het materieel onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de huurder blijven van kracht tot het moment dat het materieel weer in het bezit is van de verhuurder.

Artikel 6 Eigendom

1. Het verhuurde materiaal blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder.

2. De huurder is niet gerechtigd het gehuurde te verkopen, te verhuren, in onderpand te geven dan wel daartoe aan te bieden. De huurder is eveneens niet gerechtigd het gehuurde anderszins aan derden, anders dan zijn werknemers, in gebruik te geven dan wel daartoe aan te bieden.

3. Zodra de huurder in verzuim geraakt terzake de nakoming van haar verplichtingen is zij jegens de verhuurder gehouden de geleverde goederen op eerste verzoek aan de verhuurder ter hand te stellen.

4. De verhuurder heeft te allen tijde het recht het verhuurde terug te eisen.

5. De huurder zal de intellectuele eigendomsrechten van de verhuurder met betrekking tot het materiaal niet schenden. Merknamen, handelsnamen en/of logo’s die door (of namens) de verhuurder op het materiaal zijn aangebracht zullen niet door de huurder worden verwijderd, afgedekt, vernietigd of uitgewist.

Artikel 7 Annulering

1. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen worden geannuleerd zonder dat de huurder de huursom verschuldigd is, indien het gebruik van het materieelstuk op het werk niet mogelijk is:

* door weersomstandigheden;

* door omstandigheden in verband met de planning op het werk waarop het materieel gebruikt gaat worden.

2. Bij annulering van een overeenkomst voor bepaalde tijd wegens andere omstandigheden dan genoemd in lid 1 is de huurder minimaal vijftig procent van de overeengekomen huursom verschuldigd.

3. Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan tot één maand voor de aanvangsdatum worden geannuleerd zonder kosten voor de huurder.

4. Bij annulering binnen één maand voor de overeengekomen aanvang is de huurder de huursom van één maand verschuldigd en is de verhuurder gerechtigd om alle kosten meer dan deze huursom bij huurder in rekening te brengen.

Artikel 8 Risico- overgang

1. Het materiaal wordt in ieder geval als verhuurd beschouwd en is onder volledige verantwoording van de huurder vanaf het moment dat dit het depot verlaat. Vanaf dat moment is alle schade aan of veroorzaakt door of met het gehuurde voor rekening en risico van de huurder. Evenzeer draagt de huurder vanaf dat moment ook volledig het risico van vermissing, diefstal en verduistering. Indien een van deze gevallen zich voordoet, zal de huurder de verhuurder direct op de hoogte stellen van een dergelijke gebeurtenis.

2. De huurder draagt nadat de goederen het depot verlaten hebben de volledige verantwoording, onverschillig of het transport door de verhuurder of door de huurder geschiedt.

3. De in dit artikel genoemde risico’s van de huurder eindigen zodra het materiaal terug is in het depot en door de verhuurder in ontvangst is genomen.

Artikel 9 Gebruik

1. De huurder dient op zorgvuldige wijze met het materiaal om te gaan en ervoor te zorgen dat het materiaal overeenkomstig de aard en bestemming van het materiaal, in overeenstemming met alle instructies, aanbevelingen en/of (algemene richtlijnen of specifieke instructies in) handleidingen van de fabrikant of van de verhuurder en binnen de richtlijnen wordt gebruikt.

2. Materiaal mag nimmer onbeheerd achtergelaten worden langs de openbare weg. Uitsluitend in overleg met de verhuurder mag het materiaal met uitgezette stempels en voldoende geblokkeerde wielen worden neergezet in afwachting van transport. Sleutels mogen nooit in het contact achter blijven.

3. Aanhangers dienen met behulp van het bijgeleverde koppelslot te worden afgesloten en neergezet.

4. Ingeval van bestuurbare materiaal mag het materiaal alleen bestuurd worden door personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van de huurder – zijn aangeduid. Het is de huurder niet toegestaan het bestuurbare materiaal ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de huurovereenkomst.

5. De huurder dient erop toe te zien dat alle gebruikers, zoals bestuurders, beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het materiaal vereist is.

6. Het is de huurder niet toegestaan het materiaal buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de verhuurder.

7. Oliën, vetten en brandstof zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 10 Garantie

1. Mededelingen betreffende kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen enz. van de geleverde materialen binden de verhuurder niet, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie gedaan. In geval van een garantie is haar aansprakelijkheid, onverminderd het bepaalde in navolgende artikelen, beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel hetgeen waartoe de verhuurder zich schriftelijk bij het geven van de garantie heeft verbonden.

Artikel 11 Klachten

1. Eventuele reclames worden door de verhuurder slechts in behandeling genomen indien zij de verhuurder rechtstreeks binnen acht (8) dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.

3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de huurder geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Hierna worden reclames niet meer door de verhuurder in behandeling genomen.

4. Indien de reclame door de verhuurder gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de huurder op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na de verhuurder voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door de verhuurder te bepalen voorwaarden.

Artikel 12. Exoneratie

MSR zal nimmer gehouden zijn tot het vergoeden van schade behoudens haar opzet dan wel bewuste roekeloosheid. Deze vrijtekening omvat gevolgschade zodat MSR niet aansprakelijk zal zijn voor een door haar tekortkoming veroorzaakte stilstand van het bedrijf van de huurder.

Artikel 13 Beschadiging, defecten en diefstal

1. In geval van schade of een gebrek aan het materieel is het de huurder niet toegestaan het materieel verder te gebruiken of te vervoeren indien dat kan leiden tot verhoging van de schade of van het gebrek of tot vermindering van de verkeersveiligheid. Bij lekkage van

milieugevaarlijke vloeistoffen, en met name olie, dient het gebruik en het vervoer onmiddellijk te staken en maatregelen te nemen om vervuiling te voorkomen of te beperken. De huurder is ten alle tijden gehouden schade beperkende maatregelen te nemen.

2. In geval van storingen- en/of lekkages dienen deze terstond en onverwijld bij de verhuurder gemeld te worden. Schade aan- of veroorzaakt met een machine dient terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur te worden gemeld bij de verhuurder. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is de huurder verplicht:

* de instructie van de verhuurder op te volgen;

* de politie ter plaatse te waarschuwen, met name bij ongevallen;

* gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan de verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;

* binnen achtenveertig uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan de verhuurder te overleggen;

* zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;

* het materiaal niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;

* de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of bij het verweer tegen aanspraken van derden.

3. De huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het materieel en toe te zien op nakoming daarvan.

Artikel 14 Betaling

1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening, uit welke hoofde dan ook, of korting, bij gebreke waarvan het verzuim automatisch intreedt. De verhuurder is echter te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering contante betaling te verlangen dan wel verdere leveringen onder rembours te doen geschieden.

2. Indien de huurder niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe vereist is.

3. De verhuurder is gerechtigd alle leveranties uit welke hoofde ook aan de huurder te staken indien en zolang deze enige verplichting hoe ook genaamd jegens de verhuurder niet nakomt. Indien de huurder meer dan 30 dagen in verzuim is, is de verhuurder gerechtigd ieder huurovereenkomst te ontbinden, zonder dat de huurder aanspraak op schadevergoeding jegens de verhuurder heeft, doch onverminderd het recht van de verhuurder op volledige schadevergoeding door de huurder voor iedere ontbonden huurovereenkomst.

4. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats gevonden, is de huurder van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

5. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de huurder verschuldigde bedrag.

Artikel 15 Overmacht

1. Indien de verhuurder door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren, is de verhuurder gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke wilsonafhankelijk omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder begrepen is staking, ziekte van personeel, transportmoeilijkheden, belemmerende weersomstandigheden, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en materialen, brand en alle overige omstandigheden, waardoor de levering dan wel verschaffing van het genot van goederen verhinderd of vertraagd wordt, een en ander zowel bij de verhuurder als haar toeleveranciers.

3. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de overmacht 30 dagen is opgeschort, is de huurder bevoegd van de verhuurder te verlangen, dat zij binnen 8 dagen verklaart of zij de overeenkomst wenst te ontbinden, dan wel binnen een redelijke termijn alsnog zal uitvoeren. Bij gebreke van een dergelijke verklaring zal de overeenkomst na verloop van genoemde 8 dagen van rechtswege ontbonden zijn zonder dat de huurder of de verhuurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel 16 Onderhoud

1. De huurder draagt er zorg voor dat dagelijks onderhoud en voor inlevering:

* het materiaal is gecontroleerd op juiste werking;

* het materiaal wordt schoongemaakt, het stralen met stoffen die schade kunnen veroorzaken, zoals grit, is daarbij verboden;

* het materiaal is voorzien van voldoende, voor het type materieel geschikte, brandstof en de accu’s zijn opgeladen;

* het materiaal wordt gecontroleerd op het niveau van de verschillende vloeistoffen, zoals smeerolie en hydraulische olie, zijn deze niet op het vereiste niveau dan dient de huurder contact op te nemen met de verhuurder voor nadere instructies;

* de conditie van verschillende vloeistofsystemen van het materieel worden gecontroleerd;

* de banden van materieel worden gecontroleerd op de goede conditie en spanning. Zo nodig worden de banden op de juiste spanning gebracht;

2. Het is de huurder niet toegestaan om reparaties aan het materieel uit te (laten) voeren of onderdelen of andere veranderingen aan het materieel aan te brengen, behoudens vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van de verhuurder

Artikel 17 Ontbinding

1. De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het materieel te stellen, indien blijkt dat;

* de huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

* de huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst;

* er beslag op het materieel wordt gelegd;

* de verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware de verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.

2. In geval van ontbinding laat dit onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van kosten, schaden en rente.

3. De huurder verplicht zich alle medewerking aan de verhuurder te verlenen om zich weer in het bezit van het materieel te doen stellen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam dan wel de rechter bevoegd in de woonplaats van de huurder, zulks ter vrije keuze van de verhuurder.

Artikel 19 Derdenbeding

1. Wederpartij verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de MSR te vorderen heeft of mocht hebben.

2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Wederpartij het Object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat MSR zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

3. Indien de situatie van sub 2. zich voordoet en de derde het gebruik van het Object door Wederpartij zou willen continueren, is MSR verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

5. Het hiervoor in lid 1 t/m 5 opgenomen derdenbeding kan noch door Wederpartij, noch door MSR worden herroepen