Algemene voorwaarden MSR Verhuur B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, Nederland, 25 Maart 2022 Versie 2.0 – onder het nummer 24260947.

Artikel 1 Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Verhuurder: MSR Verhuur B.V.
– Huurder: De wederpartij van MSR Verhuur B.V.
– Materieel/ goederen: Al hetgeen door de Verhuurder krachtens overeenkomst aan een Huurder ter beschikking wordt gesteld dan wel geleverd zoals kranen, bouwliften, hoogwerkers en overig aannemersmaterieel.
– Depot: Vestiging van Verhuurder.
– Overeenkomst: Elke overeenkomst of opdrachtbevestiging op grond waarvan de Verhuurder materiaal verhuurt aan de Huurder.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Verhuurder worden aangegaan en prevaleren, ongeacht enig andersluidend beding, te allen tijde boven de eventueel door de Huurder gehanteerde algemene voorwaarden.
3. De meest recente versie van de Algemene voorwaarden van Verhuurder is van toepassing.
4. De algemene voorwaarden van Verhuurder zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24260947 en zijn te downloaden via de website van Verhuurder www.msrverhuur.nl en zullen daarnaast op verzoek worden toegezonden.
5. Indien en voor zover de algemene voorwaarden bepaling en bevatten die strijdig zijn met expliciete bepalingen in de overeenkomst, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
6. Aanvullingen wijzigingen of enig andere afwijking van deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien en voor zover zij schriftelijk door de Verhuurder zijn bevestigd.
7. Indien enige bepaling van deze voorwaarden, om welke reden dan ook, niet bindend mocht zijn, dan wel buiten toepassing wordt of moet worden gelaten, blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes
1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van offerte.
2. Toezending van aanbiedingen, en/of (andere) documentatie verplicht de Verhuurder niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door de Verhuurder zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan de Huurder ter kennis gebracht.
3. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van de Verhuurder en moeten op eerste verzoek aan de Verhuurder worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van de Verhuurder niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
4. Aanbiedingen geschieden excl. BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 De overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst tot stand nadat de Verhuurder de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Huurder daartegen onmiddellijk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden de Verhuurder slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Huurder, uitsluitend te onzer beoordeling, voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
4. Verhuurder behoudt zich het recht voor de informatie over de kredietwaardigheid van de huurder in te winnen bij commerciële inlichtingenbureaus en kredietregistratiebureaus
5. Verhuurder behoudt zich het recht voor ook na het sluiten van de overeenkomst de kredietwaardigheid van de huurder te controleren en afhankelijk van de uitkomst daarvan de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Huursom
1. Alle huurprijzen zijn gebaseerd op afhalen van het materieel bij het depot door de Huurder.
2. Indien de Huurder een vorm van transport wenst, komen de daaraan verbonden kosten, waaronder die van een transportverzekering, voor haar rekening. Bij transport door de Verhuurder en/of hulp bij laden en lossen wordt een vastgesteld uurtarief gehanteerd, zoals van tevoren afgesproken.
3. De huursom luidt in euro’s en zijn exclusief BTW, transport, brandstof, (de)montage en verplichte verzekering tenzij anders schriftelijk met Verhuurder is overeengekomen.
4. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om gedurende de overeenkomst de huursom te wijzigen, zoals ingeval van verhoging van belastingen, verzekeringspremies of andere onvoorziene prijsverhogingen.
5. De bij berekening van de huursom gemaakte evidente rekenfouten kunnen worden hersteld.
6. De huursom is ook verschuldigd over vorstverletdagen en landelijke feestdagen.
7. De Verhuurder behoudt zich het recht voor haar huurprijzen op ieder moment aan te passen.

Artikel 5 Duur, aflevering en terug levering
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal één dag, zijnde een werkdag van maximaal acht uur, of een week zijnde een werkweek van vijf dagen.
2. De overeenkomst vangt aan op het tijdstip als schriftelijk is aangegeven door de Verhuurder of dat het materieel het depot verlaat.
3. De aflevering vindt plaats vanaf het depot van de Verhuurder en op kosten van de Huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Bij aflevering worden door Verhuurder en Huurder op de huurovereenkomst of huurbon eventuele, bijzonderheden, zoals schades, vermeld. Staan er geen bijzonderheden op de huurovereenkomst vermeld dan wordt het materiaal geacht in goede staat aan de Huurder te zijn afgeleverd. Huurder verplicht zich het materieel uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt op het verhuur depot terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.
5. Indien het materiaal niet binnen de in de overeenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij de Verhuurder op het depot staat, is Verhuurder gerechtigd het materieel onmiddellijk terug te nemen. Hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Huurder en ontslaat Huurder niet van de financiële verplichtingen uit de overeenkomst.
6. De (anders dan financiële verplichting zoals in dit document vermeldt) uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de Huurder blijven van kracht tot het moment dat het materieel weer in het bezit is van Verhuurder.

Artikel 6 Eigendom
1. Het verhuurde materiaal blijft te allen tijde eigendom van de Verhuurder.
2. De Huurder is niet gerechtigd het gehuurde te verkopen, te verhuren, in onderpand te geven dan wel daartoe aan te bieden. De Huurder is eveneens niet gerechtigd het gehuurde anderszins aan derden, anders dan zijn werknemers, in gebruik te geven dan wel daartoe aan te bieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de Verhuurder.
3. Zodra de Huurder in verzuim geraakt terzake de nakoming van haar verplichtingen is zij jegens de Verhuurder gehouden de geleverde goederen op eerste verzoek aan de Verhuurder ter hand te stellen.
4. De Verhuurder heeft te allen tijde het recht het verhuurde terug te eisen.
5. De Huurder zal de intellectuele eigendomsrechten van de Verhuurder met betrekking tot het materiaal niet schenden. Merknamen, handelsnamen en/of logo’s die door (of namens) de Verhuurder op het materiaal zijn aangebracht zullen niet door de Huurder worden verwijderd, afgedekt, vernietigd of uitgewist.

Artikel 7 Annulering
1. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan tot 48 uur voor de aanvangsdatum worden geannuleerd zonder dat de Huurder de huursom verschuldigd is.
2. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan tot 24 uur voor de aanvangsdatum worden geannuleerd zonder dat de Huurder de huursom verschuldigd is indien het gebruik van het materieelstuk op het werk niet mogelijk is te weten:
– door weersomstandigheden (storm met windkracht 6 of hoger)
3. Bij annulering van een overeenkomst voor bepaalde tijd wegens andere omstandigheden dan genoemd in lid 1 is de Huurder minimaal vijftig procent van de overeengekomen huursom verschuldigd.
4. Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan tot één week voor de aanvangsdatum worden geannuleerd zonder kosten voor de Huurder.
5. Bij annulering binnen één week voor de overeengekomen aanvang is de Huurder de huursom van één maand verschuldigd en is de Verhuurder gerechtigd om alle gemaakte bijkomende kosten meer dan deze huursom bij Huurder in rekening te brengen.

Artikel 8 Risico- overgang
1. Indien de Verhuurder niet zorgdraagt voor het transport van de goederen (de goederen dus worden afgehaald door Huurder op het depot) wordt het materiaal vanaf het moment van afhalen als verhuurd beschouwd en is onder volledige verantwoording van de Huurder vanaf het moment dat dit het depot verlaat. Vanaf dat moment is alle schade aan of veroorzaakt door of met het gehuurde voor rekening en risico van de Huurder. Evenzeer draagt de Huurder vanaf dat moment ook volledig het risico van vermissing, diefstal en verduistering. Indien een van deze gevallen zich voordoet, zal de Huurder de Verhuurder direct op de hoogte stellen van een dergelijke gebeurtenis.
2. Indien de Verhuurder zorgdraagt voor het transport van de goederen (de goederen geleverd door Verhuurder op een met Huurder afgesproken afleveradres) wordt het materiaal als verhuurd beschouwd vanaf het moment van levering op het afgesproken afleveradres en is onder volledige verantwoording van de Huurder vanaf het moment van de levering. Vanaf dat moment is alle schade aan of veroorzaakt door of met het gehuurde voor rekening en risico van de Huurder. Evenzeer draagt de Huurder vanaf dat moment ook volledig het risico van vermissing, diefstal en verduistering. Indien een van deze gevallen zich voordoet, zal de Huurder de Verhuurder direct op de hoogte stellen van een dergelijke gebeurtenis.
3. De in dit artikel genoemde risico’s van de Huurder eindigen zodra het materiaal terug is in het depot en door de Verhuurder in ontvangst is genomen. In het geval dat de Verhuurder zorgdraagt voor het transport terug naar het depot, en dit ook schriftelijk is bevestigd door Verhuurder aan Huurder, eindigen de in dit artikel genoemde risico’s van de Huurder op het moment van het ophalen van de goederen door Verhuurder op de bevestigde ophaallocatie.

Artikel 9 Gebruik
1. De Huurder dient op zorgvuldige wijze met het materiaal om te gaan en ervoor te zorgen dat het materiaal overeenkomstig de aard en bestemming van het materiaal, in overeenstemming met alle instructies, aanbevelingen en/of (algemene richtlijnen of specifieke instructies in) handleidingen van de fabrikant of van de Verhuurder en binnen de richtlijnen wordt gebruikt.
2. Materiaal mag nimmer onbeheerd achtergelaten worden langs de openbare weg. Uitsluitend in overleg met de Verhuurder mag het materiaal met uitgezette stempels en voldoende geblokkeerde wielen worden neergezet in afwachting van transport. Sleutels van het materieel mogen nooit in het contactslot achter blijven.
3. Aanhangers dienen met behulp van het bijgeleverde koppelslot te worden afgesloten en neergezet.
4. Ingeval van bestuurbare materiaal mag het materiaal alleen bestuurd worden door personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de hoedanigheid van de Huurder – zijn aangeduid en, indien we wet dit vereist, in het bezit zijn van een geldig certificaat en/of rijbewijs om het materieel te bedienen.
5. Het is de Huurder niet toegestaan het bestuurbare materiaal ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de huurovereenkomst.
6. De Huurder dient erop toe te zien dat alle gebruikers, zoals bestuurders, beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het materiaal vereist is.
7. Het is de Huurder niet toegestaan het materiaal buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Verhuurder.
8. Oliën, vetten en brandstof zijn voor rekening van de Huurder.

Artikel 10 Garantie
1. Mededelingen betreffende kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen enz. van de geleverde materialen binden de Verhuurder niet, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie gedaan. In geval van een garantie is haar aansprakelijkheid, onverminderd het bepaalde in navolgende artikelen, beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel hetgeen waartoe de Verhuurder zich schriftelijk bij het geven van de garantie heeft verbonden.

Artikel 11 Klachten
1. Eventuele reclames worden door de Verhuurder slechts in behandeling genomen indien zij de Verhuurder rechtstreeks binnen 48 uur dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.
3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Huurder geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Hierna worden reclames niet meer door de Verhuurder in behandeling genomen.
4. Indien de reclame door de Verhuurder gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de Huurder op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na de Verhuurder voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door de Verhuurder te bepalen voorwaarden.

Artikel 12 Exoneratie
1. Verhuurder zal nimmer gehouden zijn tot het vergoeden van schade behoudens haar opzet dan wel bewuste roekeloosheid. Deze vrijtekening omvat gevolgschade zodat Verhuurder niet aansprakelijk zal zijn voor een door haar tekortkoming veroorzaakte stilstand van het bedrijf van de Huurder.

Artikel 13 Beschadiging, defecten en diefstal
1. In geval van schade of een gebrek aan het materieel is het de Huurder niet toegestaan het materieel verder te gebruiken of te vervoeren indien dat kan leiden tot verhoging van de schade of van het gebrek of tot vermindering van de verkeersveiligheid. Bij lekkage van milieugevaarlijke vloeistoffen, en met name olie, dient het gebruik en het vervoer onmiddellijk te staken en maatregelen te nemen om vervuiling te voorkomen of te beperken. De Huurder is ten alle tijden gehouden schade beperkende maatregelen te nemen.
2. In geval van storingen- en/of lekkages dienen deze terstond en onverwijld bij de Verhuurder gemeld te worden. Schade aan- of veroorzaakt met een machine dient terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur te worden gemeld bij de Verhuurder. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is de Huurder verplicht:
– de instructie van de Verhuurder op te volgen;
– de Politie ter plaatse te waarschuwen, met name bij ongevallen;
– gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan de Verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
– binnen achtenveertig uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan de Verhuurder te overleggen voorzien van duidelijke en adequate hoeveelheid foto’s van de ontstane situatie;
– zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
– het materiaal niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
– de Verhuurder en door de Verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of bij het verweer tegen aanspraken van derden.
3. De Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het materieel en toe te zien op nakoming daarvan.

Artikel 14 Betaling
1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening, uit welke hoofde dan ook, of korting, bij gebreke waarvan het verzuim automatisch intreedt. De Verhuurder is echter te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering contante betaling te verlangen dan wel verdere leveringen onder rembours te doen geschieden.
2. Indien de Huurder niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij in gebreke, zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe vereist is.
3. De Verhuurder is gerechtigd alle leveranties uit welke hoofde ook aan de Huurder te staken indien en zolang deze enige verplichting hoe ook genaamd jegens de Verhuurder niet nakomt. Indien de Huurder meer dan 30 dagen in verzuim is, is de Verhuurder gerechtigd ieder huurovereenkomst te ontbinden, zonder dat de Huurder aanspraak op schadevergoeding jegens de Verhuurder heeft, doch onverminderd het recht van de Verhuurder op volledige schadevergoeding door de Huurder voor iedere ontbonden huurovereenkomst.
4. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats gevonden, is de Huurder van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
5. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Huurder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de Huurder verschuldigde bedrag.

Artikel 15 Overmacht
1. Indien de Verhuurder door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren, is de Verhuurder gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke wilsonafhankelijk omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder begrepen is staking, ziekte van personeel, transportmoeilijkheden, pandemieën, oorlogen, belemmerende weersomstandigheden, stagnatie in de aanvoer van grondstoffen en materialen, brand en alle overige omstandigheden, waardoor de levering dan wel verschaffing van het genot van goederen verhinderd of vertraagd wordt, een en ander zowel bij de Verhuurder als haar toeleveranciers.
3. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de overmacht 30 dagen is opgeschort, is de Huurder bevoegd van de Verhuurder te verlangen, dat zij binnen acht dagen verklaart of zij de overeenkomst wenst te ontbinden, dan wel binnen een redelijke termijn alsnog zal uitvoeren. Bij gebreke van een dergelijke verklaring zal de overeenkomst na verloop van genoemde acht dagen van rechtswege ontbonden zijn zonder dat de Huurder of de Verhuurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel 16 Onderhoud en inlevering
1. De Huurder draagt er zorg voor dat dagelijks onderhoud en voor inlevering:
– het materiaal is gecontroleerd op juiste werking;
– het materiaal wordt schoongemaakt, het stralen met stoffen die schade kunnen veroorzaken, zoals grit of bijtende (vloei) stoffen, poeders of andere verontreinigsingsmiddellen, is daarbij verboden;
– het materiaal wordt vrij van toegebrachte emblemen, verfresten, graffiti, asbest of andere verontreiniging ingeleverd. Hieruit voortvloeiende reinigingskosten worden doorbelast aan Huurder.
– het materiaal is voorzien van voldoende, voor het type materieel geschikte, brandstof en de accu’s zijn opgeladen;
– het materiaal wordt gecontroleerd op het niveau van de verschillende vloeistoffen, zoals smeerolie en hydraulische olie, zijn deze niet op het vereiste niveau dan dient de Huurder contact op te nemen met de Verhuurder voor nadere instructies;
– de conditie van verschillende vloeistofsystemen van het materieel worden gecontroleerd;
– de banden van materieel worden gecontroleerd op de goede conditie en spanning. Zo nodig worden de banden op de juiste spanning gebracht;
2. Het is de Huurder niet toegestaan om reparaties aan het materieel uit te (laten) voeren of onderdelen of andere veranderingen aan het materieel aan te brengen, behoudens vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van de Verhuurder.

Artikel 17 Ontbinding
1. De Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het materieel te stellen, indien blijkt dat;
– de Huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– de Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst;
– er beslag op het materieel wordt gelegd;
– de Verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware de Verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
2. In geval van ontbinding laat dit onverminderd het recht van de Verhuurder op vergoeding van kosten, schaden en rente.
3. De Huurder verplicht zich alle medewerking aan de Verhuurder te verlenen om zich weer in het bezit van het materieel te doen stellen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam dan wel de rechter bevoegd in de woonplaats van de Huurder, zulks ter vrije keuze van de Verhuurder.
Artikel 19 Derdenbeding
1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en ervoor zover nodig mee in te stemmen dat:
– Het huurobject eigendom van een derde kan zijn of worden, of
– Het huurobject kan zijn of worden verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van alles dat deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.
2. Als de derde afgifte van het Huurobject vraagt vanwege niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder naar de derde, geeft de Huurder het Huurobject op eerste verzoek af aan de derde of aan een door de derde aangewezen beheerder. De Huurder zal zich daarbij niet op enig retentierecht of opschortingsrecht beroepen. Als gevolg van dit verzoek tot afgifte is deze huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden.
3. Als de situatie van sub 2. zich voordoet kan de derde, in plaats van afgifte van het Huurobject te vragen, de Huurder ook een nieuwe huurovereenkomst voor het Huurobject aanbieden voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijke condities. De Huurder is dan verplicht om op eerste verzoek van de derde die aangeboden huurovereenkomst met de derde te sluiten.
4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
5. Het hiervoor in Artikel 19, lid 1 t/m 4 opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen.

Lees ook onze verzekeringsvoorwaarden.